تعریف استاندارد

معنی لغوی استاندارد:

کلمه استاندارد  در اصل کلمه ای است انگلیسی و مترادف با پرچم و علم بوده است. ش اید این وجه تسمیه از آن جهت بوده است که پرچم یا علم افراشته در میان لشکر به عنوان شاخص برای افراد لشگر بوده است و نشانی از پیروزمندی یا شکست را به همراه داشته است. این معنی، هنوز در زبان انگلیسی باقی است چنانچه علمدار لشگر و مجازا رهبر گروه را حامل استانداردمی گویند. اصل کلمه استاندارد stand به معنی ایستادن مرتبط می شود و در فرانسه باستانی واژه استاندارد با استاندارد به معنی پرچم بوده است. در زمان کنونی فرانسه برای استاندارد به معنای امروزی آن واژه نرم به کار می رود که همین کلمه در زبان آلمانی (Die Norm) وارد شده است. واژه استاندارد را امروزه به معنای مقادیر برای اندازه گیری، مدل و نمونه اشیاء و چیزی که دارای مشخصات رسمی باشد به کار می برند و مفاهیمی از قبیل قاعده، قانون، معیار، شاخص، نظم و غیره از آن استنتاج می گردد.(۱)

تعریف استانداردسطوح استاندارد

 

استاندارد(Standard) یک روش توافقی و قابل تکرار برای انجام کار هاست. یک سند منتشر شده است که شامل مشخصات فنی یا سایر ضوابط دقیقی می شود که برای استفاده مداوم به عنوان یک قاعده، راهنما، و یا تعریف طراحی شده است. استانداردها زندگی را ساده تر می کنند و قابلیت اطمینان و اثربخشی بسیاری از کالاها و خدماتی که ما استفاده می کنیم را افزایش می دهند. استانداردها  از طریق گرد هم آوردنِ تجربه و تخصص از طرف افراد ذینفع مانند تولید کنندگان، فروشندگان، خریداران، کاربران و تنظیم  کنندگانِ یک ماده خاص، محصول، فرآیند یا خدمات ایجاد شده اند.

استاندارد ها برای استفاده داوطلبانه طراحی شده اند و هیچ گونه مقرراتی را تحمیل نمی کنند. با این حال ممکن است ، قوانین و مقررات به استانداردهای خاصی مربوط شوند و آنها را اجباری کنند. به عنوان مثال، ویژگی های فیزیکی و فرمت کارت های اعتباری در شماره های استاندارد BS EN ISO / IEC 7810:1996 تنظیم و استفاده می شوند.  توافق با این استاندارد به این معنی است که این کارت را می توان در سراسر جهان مورد استفاده قرار داد.

 

هر استاندارد یک کار جمعی است. کمیته تولید کنندگان، کاربران، سازمان های پژوهشی، ادارات دولتی و مصرف کنندگان با یکدیگر همکاری می کنند تا استاندارد هایی که قادر به پاسخگویی به خواسته های جامعه و تکنولوژی هستند را به وجود آورند.(۲)

سطوح استاندارد:

استانداردها بر حسب گستردگی دامنه تحت پوشش، دارای پنج سطح کارخانه ای، شرکتی (جامعه ای)، ملی، منطقه ای و بین‌المللی هستند. استاندارد کارخانه ای توسط یک کارخانه برای استفاده در همان واحد تدوین م سطوح استاندارد ی شود. البته گاهی کارخانجات، شرکتها یا تشکیلاتی که در یک زمینه خاص فعالیت می کنند، از طریق ایجاد یک جامعه یا انجمن، استانداردهای خاص خود را تدوین می کنند مانند انجمن جوشکاری آمریکا (AWS)

استاندارد ملی توسط موسسه استاندارد در یک کشوربا توجه به تمام شرایط خاص همان کشورمانند اقتصادی، اجتماعی، علمی وفنی تهیه می شود.

استانداردهای منطقه‌ای توسط کشورهای عضو یک پیمان منطقه ای خاص تهیه می شود مانند کمیته استاندارد اروپایی.

استاندارد بین‌المللی توسط سازمانهای مربوطه به منظور قابلیت استفاده بین‌المللی تهیه می شوند.(۳)

 

 


۱-http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=934&articleID=388807

۲-http://scipost.wikipg.com/wiki/titles/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF/11305

۳-https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

۴-