مقایسه یک پروژه با فرآیند تولید و عملیات

برای درک بهتر ویژگی های یک پروژه آنرا با فرآیند تولید و یا عملیات مقایسه میکنیم. از منظر شباهت  هردو توسط افراد اجرا می شوند ، محدودیت استفاده از منابع وچود دارد و برنامه ریزی و کنترل و اجرا ضورت می پیرد.(۱)

با این تفاوت که در فرآیند تولید و عملیات ، یک محصول به دفعات تولید می شود اما در پروژه یک محصول می سازید و بس.

 

proje2

اگر بخواهیم یک سیستم خبره برای تشخیص مدل مناسب برنامه ریزی با قوانین اگر… آنگاه… طراحی کنیم، می توان از نمودار زیر کمک گرفت:

proje

 

البته در شکل فوق منظور از تکرار تولید انبوه یا در حجم زیاد است.اگر تعداد به تعداد انگشت شمار باشد، براحتی با تکنیک های مدیریت پروژه قابل برنامه ریزی است.(۲)

 

 


۱-projectinsight,What is the difference between projects and operations

۲-تفاوت پروژه و کارهای اجرایی