کتاب مدیریت پروژه

بسیاری از سازمانها و شرکت های فعال در صنایع بطور معمول برای رسیدن به اهداف خود پروژه های مختلغی را تعریف می نمایند. پروژه ها با توجه به موضوع فعالیت هر سازمان یا شرکت در سطوح مختلف تعریف می گردند. با توجه به گوناگونی موضوعی و ابعاد پروژه ها، ایجاد یک استاندارد مناسب جهت انجام پروژه ها بسیار ضروری است. لذا بررسی استانداردهای مدیریت و کنترل پروژه ها، یافتن نقاط ضعف و قوت و بهره گیری از آنها در پروژه های با موضوعات و ماهیت های مختلف می تواند در بهبود فرآیند اجرای پروژه ها موثر باشد.
با توجه به بیان طرح مسئله، در این کتاب ابتدا با پروژه و تعریف آن، تعریف استاندارد و سپس با استانداردهای مدیریت و کنترل پروژه آشنا می شویم. با معرفی استانداردهای مدیریت پروژه به بررسی آنها پرداخته و موارد استفاده آنها در موضوعات مختلف را مورد مطالعه قرار گرفته و سپس مورد مقایسه قرار می دهیم.

smce-cover