کتاب مکانیابی و ارزیابی چند معیاره مکانی

متخصصان شرکت رهپویان موفق به ابداع روش جدیدی موسوم به روش سلطانی و ایوزخانی (SEM) مبتنی بر پردازش تصاویر ماهواره ای و با هدف پی جوئی مواد معدنی مختلف از جمله آهن، مس، طلا و سایر مواد معدنی فلزی و غیرفلزی شدند. این روش می تواند به عنوان یک روش نظارت شده و هم نظارت نشده، پارامتریک، پیشرفته، پیکسلی و هم جزء پیکسل مورد استفاده قرار گیرد. در این روش جهت تشخیص هم کلاس بودن یک عارضه با یک واکنش مشخص، علاوه بر بررسی رفتار طیفی پدیده، مقادیر عددی واکنش طیفی عارضه نیز با واکنش تعیین شده مقایسه می گردد. شایان ذکر است پیشتر شناسائی برخی از پدیده ها با استفاده از روش های موجود امکان پذیر نبوده که این مشکل با استفاده از روش SE میسر می گردد. یکی از مهمترین نیازهای فعالان معدنی کاهش هزینه و ریسک سرمایه گذاری های اکتشافی است، این روش قادر است با حداقل هزینه و زمان به این نیاز پاسخ دهد. این روش به صورت انحصاری در اختیار این شرکت بوده و آمادگی ارائه خدمات به تمام نقاط جهان با کاربرد های گوناگون را دارا می باشد.

smce-cover