کتاب مفاهیم سنجش از دور (RS)

متخصصان شرکت رهپویان موفق به ابداع روش جدیدی موسوم به روش سلطانی و ایوزخانی (SEM) مبتنی بر پردازش تصاویر ماهواره ای و با هدف پی جوئی مواد معدنی مختلف از جمله آهن، مس، طلا و سایر مواد معدنی فلزی و غیرفلزی شدند. این روش می تواند به عنوان یک روش نظارت شده و هم نظارت نشده، پارامتریک، پیشرفته، پیکسلی و هم جزء پیکسل مورد استفاده قرار گیرد. در این روش جهت تشخیص هم کلاس بودن یک عارضه با یک واکنش مشخص، علاوه بر بررسی رفتار طیفی پدیده، مقادیر عددی واکنش طیفی عارضه نیز با واکنش تعیین شده مقایسه می گردد. شا...
بیشتر

کتاب مفاهیم سیستم اطلاعات مکانی (GIS)

متخصصان شرکت رهپویان موفق به ابداع روش جدیدی موسوم به روش سلطانی و ایوزخانی (SEM) مبتنی بر پردازش تصاویر ماهواره ای و با هدف پی جوئی مواد معدنی مختلف از جمله آهن، مس، طلا و سایر مواد معدنی فلزی و غیرفلزی شدند. این روش می تواند به عنوان یک روش نظارت شده و هم نظارت نشده، پارامتریک، پیشرفته، پیکسلی و هم جزء پیکسل مورد استفاده قرار گیرد. در این روش جهت تشخیص هم کلاس بودن یک عارضه با یک واکنش مشخص، علاوه بر بررسی رفتار طیفی پدیده، مقادیر عددی واکنش طیفی عارضه نیز با واکنش تعیین شده مقایسه می گردد. شا...
بیشتر

کتاب تکنیک های پردازش تصویر

متخصصان شرکت رهپویان موفق به ابداع روش جدیدی موسوم به روش سلطانی و ایوزخانی (SEM) مبتنی بر پردازش تصاویر ماهواره ای و با هدف پی جوئی مواد معدنی مختلف از جمله آهن، مس، طلا و سایر مواد معدنی فلزی و غیرفلزی شدند. این روش می تواند به عنوان یک روش نظارت شده و هم نظارت نشده، پارامتریک، پیشرفته، پیکسلی و هم جزء پیکسل مورد استفاده قرار گیرد. در این روش جهت تشخیص هم کلاس بودن یک عارضه با یک واکنش مشخص، علاوه بر بررسی رفتار طیفی پدیده، مقادیر عددی واکنش طیفی عارضه نیز با واکنش تعیین شده مقایسه می گردد. شا...
بیشتر